Eelmisele lehele  
 

Harku-Nõmme-Mustamäe rekreatiivala

teemaplaneering

  

Lähteküsimused

 

 1  Mida mõistame rekreatiivala all ?

 

Rekreatiivala on antud planeeringu mõistes linnaga külgnev avalikus kasutuses olev tehniliselt ja looduslikult ettevalmistatud  aastaringselt kasutatav spordi- ja puhkemaastik.

 

2  Miks teemaplaneering ?

 

Maakonna- või üldplaneeringu teemaplaneering täpsustab vastavat planeeringut. Käesoleva tööga täpsustatakse olemasoleva puhkemaastiku kasutamistingimusi.

 

3  Miks Harku-Nõmme-Mustamäe ?

 

Intensiivse kasutusega, põhiosas Harku vallas asuv Harku parkmets moodustab koos Tallinna Nõmme ja Mustamäe linnaosade nõlvaäärsete metsaparkidega geograafiliselt tervikliku rekreatiivala, mille ühine arendamine on nende kasutamise seisukohalt otstarbekas.

Ala on sel otstarbel kasutatud aastakümneid. Nii kuidas on Tallinn kasvanud, on ka ala kasutus kasvanud. Tänapäeval vajab inimene juba kaasaja nõuetele vastavaid puhkekomplekse, korrastatud metsaradasid ja juurdepääsuks radadele autode parkimisvõimalusi. Sihipärase suusa-, jalgratta-, jooksu-, orienteerumise- ja matkaradade väljaehitamisega on võimalik säästa ja kaitsta loodust hajutades teadlikult  maastike kasutuskoormust. Samas saab linn suhteliselt väikeste kulutustega luua oma elanikele nii suvel kui talvel erinevaid sportimisvõimalusi.

Teemaplaneeringuga haaratava ala pindala on ca 770 ha

 

4  Mis on piirkonna eripära ?

 

Harku mets on suuremas osas tasane kuivendatud soomets. Maastikku läbib ida-läänesuunaline ca 2km pikkune luiteahelik, mis raba pinnast 10 meetrini tõustes on ala magnetiks. Nõmme ja Mustamäe eripäraks on piki rekreatiivala kulgev kuni 30m kõrgune liivaastang ehk klint, mille kaldal asuvad suusahüppemäed, slaalominõlvad ja sportlikud liikumis(suusa)rajad.

 

Teemaplaneeringu eesmärgid

 

Teemaplaneeringu üldeesmärk on aastaringse intensiivse kasutusega rekreatiivse iseloomuga puhkemaastiku kujundamine koos seda teenindava rajatiste süsteemi loomisega. Teemaplaneeringuga käsitletav ala võib laieneda võimalike liituvate alalde maaomanike koostöösoovi korral. eesmärgiks on rekreatiivalal paiknevate spordirajatiste tihedam integreerimine puhkemaastikku (Nõmme Spordikeskus, Hiiu staadion, Mustamäe suusahüppebaas).

 

Teemaplaneeringuga antavad lahendused

 

1  Rekreatiivala juriidilise maakasutuse korrastamine;

 

2  Metsaalade seisundi parandamine;

 

3  Alale sobivate spordialade radade süsteemi täiendamine ja arendamine:

 

4  Liikumisradade teenindamiseks vajalike rajatiste süsteemi loomine;

 

5  Liikumisradade teenindamiseks vajaliku teedevõrgu ja parkimisalade rajamine:

 

6  Ala katva infosüsteemi loomine:

  

Teemaplaneeringu tellija

 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

  

Planeeringu koostaja

 

Arhitektibüroo KOOT & KOOT

  

Kokkuleppe sõlminud osapooled planeeringu rakendamiseks